Tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp

02-12-2021 07:54

Trong thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng chủ trương giảm các thủ tục hành chính đã sử dụng hồ sơ lâm sản quay vòng nhiều lần để hợp thức hóa gỗ không có nguồn gốc hợp pháp. Để quản lý tốt nguồn gốc lâm sản trong xuất, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường công tác kiểm tra quản lý và truy xuất nguồn gỗ hợp pháp trên địa bàn quản lý.

Trong thời qua, công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản trong xuất, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của các địa phương cơ bản được thực hiện tốt, góp phần tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, chế biến xuất khẩu hàng hóa từ gỗ và lâm sản khác. Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương giảm các thủ tục hành chính, chủ lâm sản tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn gốc lâm sản, cơ quan nhà nước cơ bản chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; một số đối tượng đã sử dụng hồ sơ lâm sản quay vòng nhiều lần để hợp thức hóa gỗ không có nguồn gốc hợp pháp.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về việc tăng cường kiểm tra việc truy xuất nguồn gốc đối với việc xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ theo đúng các quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; nâng cao năng lực, trách nhiệm của Kiểm lâm trong việc quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Ngày 28/10/2019, Cục Kiểm lâm đã ban hành công văn số 625/KL-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Thông tư 27) và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nội dung kiểm tra theo quy định tại Điều 42 Thông tư 27.

2. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ lâm sản hợp pháp, quy định về mua bán, vận chuyển, xuất, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ theo đúng các quy định tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ.

3. Tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành như Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019, Thông tư 27 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến các đối tượng như Kiểm lâm viên, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, chủ rừng, chủ cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản …v…v

Nguồn: kiemlam.backan.gov.vn

Đối tác của iTwood